Regulamin

1. Organizator: Polski Związek Bilardowy.


2. Uczestnicy

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy nie są wymienieni na liście graczy profesjonalnych, zgłoszą się do wyznaczonych klubów PZBil i dokonają opłaty startowej. W fazie eliminacyjnej zawodnicy nie muszą posiadać licencji PZBil. Wymóg ten zostaje wprowadzony wobec uczestników finału. Lista zawodników profesjonalnych znajduje się w załączeniu.


3. Miejsca

Wybrane licencjonowane kluby PZBil. Miejscem rozgrywek turnieju finałowego będzie klub FRAME w Łodzi ul. Narutowicza 7/9. Związek zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby organizatorów regionalnych.


4. Warunki sportowe

Turniej odbywał się będzie w dwóch etapach. Pierwszym etapem będą eliminacje regionalne, które zostaną przeprowadzone w klubach, pięć razy w roku. W tych turniejach zawodnicy będą zdobywali punkty rankingowe. Ranking dla każdego klubu prowadzony jest oddzielnie. Z każdego klubu, po zakończeniu fazy eliminacyjnej 3, 5 lub 8 graczy (w zależności od rodzaju podpisanej umowy) awansuje do finału narodowego.

UWAGA! W finale narodowym mogą wziąć udział tylko osoby, które wzięły udział w min. 4 turniejach regionalnych.

W finale zagra od 128 do 224 zawodników. Turniej finałowy zostanie rozegrany w następujący sposób

I faza:

21-32 grupy po 4-7 zawodników - mecze „każdy z każdym" do 3 wygranych partii, rozbicie naprzemienne. Do drugiej fazy pucharowej awans uzyskuje 2-3 najlepszych zawodników z każdej grupy.

II faza

64 najlepszych z fazy grupowej. Od tego momentu zawody rozgrywane będą systemem pucharowym. W pierwszej rundzie do 4 wygranych partii, od drugiej rundy do 5 wygranych partii.


Ustala się następujące zasady przydziału miejsc do finału:

- podpisanie umowy na organizację turnieju z ilością:

50 zawodników- 3 osoby;

75 zawodników - 5 osób,

100 zawodników - 8 zawodników,


Klub może wnioskować o przyznanie miejsc dodatkowych na turniej finałowy. Ilość miejsc jednak jest uwarunkowana rodzajem podpisanej umowy. Klub, w zależności od liczby zawodników zawartej w umowie, może otrzymać maksymalnie:

- 50 zawodników - maksymalnie 1 dodatkowe miejsce

- 75 zawodników - maksymalnie 2 dodatkowe miejsca

- 100 zawodników - maksymalnie 3 dodatkowe miejsca

W szczególnych przypadkach Dyrektor BSAC - MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W POOL BILARD może zwiększyć ilość dodatkowych miejsc (dotyczy wyłącznie klubów, które wykazały się szczególnie wysoką frekwencją).


W zależności od zajętego miejsca w każdym turnieju eliminacyjnym zawodnik zdobywa następującą ilość punktów do rankingu:

a) tabela turniejowa dla liczby uczestników mniejszej lub równej 64:

-              1 miejsce - 20 pkt.

-              2 miejsce - 18 pkt.

-              3 miejsce - 16 pkt.

-              5 miejsce  - 14 pkt.

-              7 miejsce - 13 pkt.

-              9 miejsce - 12 pkt.

-              13 miejsce - 10 pkt.

-              17 miejsce - 8 pkt.

-              25 miejsce - 6 pkt.

-              33 miejsce - 4 pkt.

-              miejsca 49 i niżej - 2 pkt.


b) tabela turniejowa dla liczby uczestników większej niż 64:

-              1 miejsce - 20 pkt.

-              2 miejsce - 18 pkt.

-              3 miejsce - 16 pkt.

-              5 miejsce  - 14 pkt.

-              9 miejsce - 12 pkt.

-              17 miejsce - 10 pkt.

-              33 miejsce - 8 pkt.

-              49 miejsce - 6 pkt.

-              65 miejsce - 4 pkt.

-              miejsca 97 i niżej - 2 pkt.


Zawody rozgrywane są w odmianę 8-bil, zgodnie z przepisami PZBil. W turniejach eliminacyjnych gry będą prowadzone minimalnie do 4 wygranych partii, systemem podwójnej przegranej.


PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW W LOKALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH.


Tabele gier zapewnia PZBil. Mecze w pierwszym etapie mogą być rozgrywane na stołach 7-9 stopowych. Do finału dopuszcza się jedynie stoły 8 i 9 stopowe.


5. Ubiór do gry

W fazie eliminacyjnej zawodnicy mogą występować w dowolnych koszulkach polo, chyba, że klub organizujący turniej zadecyduje inaczej. W turnieju finałowym będzie obowiązywało uczestnictwo w wizytowej koszuli z krawatem lub muszką oraz kamizelce, ciemnych wizytowych spodniach i butach. Dopuszcza się możliwość gry w koszulkach polo.


6. Opłaty startowe

Klub organizujący turnieje eliminacyjne może pobierać opłatę startową od uczestnika w wysokości maksymalnej 20 zł. Opłata startowa w turnieju finałowym wynosi 30 zł (z opłaty tej zwolnieni są zwycięzcy rankingów końcowych w danym klubie).


7. Terminy

Zawody muszą się odbyć wg terminarza określonego przez PZBil:


I turniej - do 31 marca

II turniej - do 19 maja

III turniej - do 14 lipca

IV turniej - do 22 września

V turniej - do 27 października


W szczególnych przypadkach Dyrektor BSAC - MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W POOL BILARD może wydać zgodę na zmianę daty zawodów.


8. Zobowiązania klubów

Klub przystępujący do cyklu musi:

- zagwarantować miejsce i sprzęt do gry.

- dokonać opłaty licencyjnej zgodnie z umową (50, 75, 100 zawodników)

- poprowadzić zawody od strony sędziowskiej

- przesłać do PZBil, w ciągu 5 dni od daty zakończenia turnieju protokół wyników:

a) pocztą elektroniczną - email: info@bilard-sport.pl,

b) fax: (41) 362-39-03,

c) lub na adres biura Związku: ul. Zagnańska 84a 25-528 Kielce

- klub każdorazowo wraz z przesłaniem wyników rozegranej eliminacji jest zobowiązany do podania terminu kolejnego turnieju eliminacyjnego. Termin pierwszego turnieju eliminacyjnego klub przesyła wraz z umową o „Organizację turniejów Bilard Sport Amator Challenge 2013".

- na rachunek Związku dokonać opłat licencyjnych zgodnie z umową

- umieścić w klubie, w którym będą rozgrywane turnieje plakat informujący o turnieju.9. Nagrody

W turnieju finałowym pula nagród wyniesie 10.000 zł brutto i zostanie rozdzielona w następujący sposób:


1 miejsce - 3.000 zł + puchar + awans do finałów Mistrzostw Polski w Pool Bilard 2012 w dwie odmiany + medal

2 miejsce - 1.500 zł + puchar + medal

3 miejsce - 750 zł +puchar + medal

5-8 miejsce - 500 zł

9-16 miejsce - 150 zł

17-32 miejsca - 50 zł


10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia PZBil.


11. Dyrektorem Turnieju w Kieleckim Centrum Bilardowym jest p. Michał Kozłowski.
 
Załączniki:
- LISTA TOP
- Protokół końcowy eliminacji (format DOC)
- Protokół końcowy eliminacji (format PDF)