Regulamin
Regulamin turnieju Straight pool challenge sezon I


1. Definicje

1. protokół – druk do uzupełnienia szczegółów prób breaków, do zakupienia w KCB, służący do zgłaszania oficjalnej próby
2. próba – oficjalny break, zapisany na zakupionym w KCB protokole, wliczający się do rankingu kolejki
3. q-break – aktualnie najniższy break dający kwalifikację do najbliższego finału kolejki
4. ranking kolejki – sporządzany na podstawie prób breaków, służy do wyłonienia listy top 8, biorącej udział w finale kolejki oraz punktowanych miejsc 9-12
5. finał kolejki – bierze w nim udział lista zawodników z top 8 danego rankingu kolejki, rozgrywając turniej w formule opisanej w pkt 5. „Finał kolejki”; do każdego kolejnego finału kolejki, sporządzana jest nowa lista top 8, niezależnie od zajmowanej pozycji w rankingu sezonu,
6. top 8 – lista 8 zawodników kwalifikujących się na podstawie prób breaków, z rankingu kolejki, do danego finału kolejki
7. wyniki kolejki – lista osób która uzyskała punkty wedle zajętego miejsca w finale kolejki oraz zawodników z miejsc 9-12 w kwalifikacjach (więcej w pkt. 5 „finał kolejki”)
8. sezon – cykl 10 kolejek w codwutygodniowych odstępach
9. ranking sezonu – składają się na niego wyniki z 10 kolejek w danym sezonie; na jego podstawie i miejsc w nim zajętych przez zawodników, przyznawane są nagrody po zakończeniu sezonu
10. top break –  najwyższy aktualny break w sezonie, uzyskany w kwalifikacjach lub na finale kolejki (tu liczą się breaki tylko w ramach meczu); dla każdej grupy (wyszczególnienie w pkt.3 „uczestnicy”) sporządzany jest odrębny ranking top breaków
11. fanpage – strona na facebooku
12. urna – znajdująca się na barze w KCB urna służy do uiszczania w niej opłat za protokoły do wykonywania prób
13. spc- skrót od pełnej nazwy turnieju straight pool challenge

2. Turniej 

Jeden sezon turnieju SPC składa się z 10 kolejek (turnieje rozgrywane co drugi poniedziałek), z których sporządzany jest ranking sezonu. 
Każda kolejka składa się z finału kolejki, w której udział bierze lista top 8 zawodników, rozstawionych wedle kolejności wyłonionej w rankingu kolejki. 
Ranking kolejki składa się z prób wykonywanych w ramach kwalifikacji, uporządkowanych zgodnie z kolejnością pod względem ich wysokości.
Zwycięzca, II i III miejsce w sezonie jest przyznawane pierwszym trzem zawodnikom w rankingu sezonu.


3. Uczestnicy

W kwalifikacjach do turnieju udział może wziąć każdy.
W kolejnym etapie – finale kolejki, bierze udział lista top 8 wyłoniona w ramach rankingu kolejki.

Zawodnicy przystępujący do turnieju podzieleni zostają na 3 grupy:
I grupa – zawodnicy z Bilardowej Extraklasy
II grupa – zawodnicy z I polskiej ligi bilardowej
III – zawodnicy II polskiej ligi bilardowej oraz pozostali zawodnicy

Podział na grupy ma na celu umożliwienie zawodnikom o różnych poziomach umiejętności, rywalizować o nagrody finansowe. Więcej w punkcie 6. Nagrody.

4. Kwalifikacje

1. System kwalifikacji polega na wykonywaniu prób breaków w odmianę 14/1, z dowolnej pozycji początkowej ustawionych 14 bil w trójkącie oraz białej i 15-tej bili z ręki, obu, w dowolnym miejscu na stole.
2. Za jedną próbę uważa się liczbę wbitych bil od momentu pierwszego uderzenia do momentu pierwszej pomyłki lub faulu zgodnie z regułami gdy w 14/1.
3. Próby do danej kolejki można wykonać w dowolnym momencie w godzinach otwarcia KCB nie wcześniej niż po zakończeniu ostatniej kolejki i nie później niż niedziela godzina 20:00, dzień przed nadchodzącą kolejką.
4. Aby próba została uznana za ważną, zawodnikowi musi towarzyszyć „świadek”. Świadkiem może być jedynie osoba biorąca udział w kwalifikacjach danej kolejki spc, pracownik Kieleckiego Centrum bilardowego lub inna osoba za zgodą organizatora.
5. Za każdą oficjalną próbę zawodnik jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 1zł, zakupując protokół w barze KCB. Jeden protokół to koszt 2zł na którym otrzymujemy możliwość wykonania 2 prób. Zawodnik może zakupić dowolną ilość protokołów.
UWAGA! Po zakupieniu 10 protokołów do danej kolejki, następne protokoły w tej kolejce zawodnik może zakupić w cenie 1zł za sztukę, więc 0,50zł za próbę. Fakt przekroczenia 10 zakupionych protokołów należy zgłosić do organizatorów, a po sprawdzeniu organizator przekazuje informację pracownikom KCB. Dla osób poniżej 18 roku życia koszt próby to również 0,50zł a protokołu 1zł.
6. Na protokole należy uzupełnić nazwisko gracza, nazwisko świadka, wysokość breaka, godzinę rozpoczęcia breaka, datę, nr stołu na którym jest wykonywana próba. Aby protokół został uznany za ważny, zawodnik musi uzupełnić wszystkie pola.
7. Podchodząc do próby oficjalnej, zawodnik jest zobowiązany poinformować o tym świadka przed pierwszym uderzeniem.
8. Świadek jest zobowiązany do obserwacji całej próby od rozpoczęcia do pomyłki, dopilnowania uzupełnienia poprawnej wysokości danej próby w protokole i zgodności próby z zasadami gry w 14/1
9. Uzupełniony protokół, niezależnie od uzyskanego wyniku, należy przekazać bezpośrednio pracownikowi KCB najpóźniej do niedzieli g.20:00 przed finałem kolejki w której próba była wykonana. 
10. Uwaga! Próby z jednym świadkiem można wykonywać jedynie na stołach nr 2,3,4,6,8. Próby na stołach 1,5,7 będą uznawane w przypadku, jeśli break w całości zostanie nagrany lub wykonany przy obecności minimum 3 świadków.
11. Każdy zawodnik ma możliwość weryfikacji breaków wykonanych na stołach 2,3,4,6,8 na klubowym monitoringu do 2 dni po zaktualizowaniu listy breaków, dostępu do materiału nagranego lub konsultacji z 3 świadków. Każdy zawodnik ma również prawo poprosić o informację kto był świadkiem danego breaka u wybranej osoby, a organizator zobowiązuje się okazać na prośbę protokół.
12. Wszystkie próby które będą miały znaczenie dla rankingu kolejki i listy top 8, będą weryfikowane na podstawie zapisu z kamer w KCB
13. Co 3 dni na fanpage'u spc będzie publikowany aktualny ranking kolejki w oparciu o zgłoszone próby.
14. Ukształtowaną finalnie tabelę organizator opublikuje na fanpage'u w niedzielę poprzedzającą dany finał kolejki najpóźniej do godz. 22.
15. W przypadku uzyskania przez zawodników w kwalifikacjach takiej samej ilości punktów w breaku, o kolejności decydują kolejne breaki pod względem wysokości.
16. Lista top 8 kwalifikacji z rankingu kolejki uzyskuje kwalifikację do finału kolejki, a zawodnicy z miejsc 9-12 w kwalifikacjach otrzymują następującą ilość punktów:

9msce – 4pkt
10msce – 3 pkt
11msce – 2 pkt
12 msce – 1 pkt

16. Do każdego z 10 finałów kolejek sporządzane są odrębne kwalifikacje i ranking kolejki na bazie którego wyznaczana jest lista top8 i punktowane miejsca 9-12.
17. W przypadku nakrycia zawodnika na próbie oszustwa, zawyżania breaków lub spisków ze świadkiem zostaje wykluczony dożywotnio z rozgrywek i pozbawiony nagród jeśli mu przysługują. Wykluczenie może dotyczyc również świadka, jeśli zostanie mu udowodniona próba oszustwa.
18. W przypadku kiedy zawodnik uzyskał kwalifikację do finału kolejki, jednak nie ma możliwosci wziąć w nim udziału, zobowiązany jest zgłosić ten fakt do organizatorów najpóźniej do godziny 20 w niedzielę poprzedzającą finał kolejki. Jeśli poinformuje w czasie, break jest uznawany w klasyfikacji breaków sezonu, a zawodnik ma wybór albo w rankingu kolejki spada na 9-te miejsce uzyskując 4pkt albo break przechodzi na kolejne kwalifikacje, a w aktualnych wypada z tabeli otrzymując 0 pkt. Do finału kolejki wchodzi kolejna osoba z rankingu kolejki.
19. Wszystkie protokoły są archiwizowane i na ich podstawie organizator będzie rozliczał się z pieniędzy zebranych w puszce oraz z wpisowego do finałów kolejki. Informacja z zebrana kwota będzie publikowana po każdym finale kolejki.
Wyniki z poprzednich kolejek są zaliczane jedynie do rankingu sezonu.


5. Finał kolejki

1. W finale kolejki udział bierze lista top 8 zawodników kwalifikacji z rankingu danej kolejki, w kolejności zgodnie z wysokością uzyskanej najwyższej oficjalnie zgłoszonej próby breaka. Zawodnicy zostają rozstawieni do tabeli finału kolejki wedle rankingu w pary 1vs8, 4vs5, 3vs6, 2vs7.
2. W finale kolejki wyłaniamy 8 miejsc w nastepujący sposób:
- 1 runda to 4 mecze wedle rozstawienia  1vs8, 4vs5, 3vs6, 2vs7
- 2 runda to mecze wygranych par (półfinały) oraz mecze przegranych par (mecz na lewej)
- 3 runda to finał, mecz o 3miejsce (przegranych z półfinału, mecz o 5 miejsce (wygranych z meczu na lewej) oraz mecz o 7 miejsce (przegranych meczu na lewej)

3. W zależności od uzyskej lokaty zawodnicy otrzymują następującą ilość punktów:

1msce – 14pkt
2msce – 12pkt
3msce – 11 pkt
4msce – 10pkt
5msce – 9pkt
6msce – 8pkt
7msce – 7pkt
8msce – 6 pkt

4. Mecze w finale kolejki są rozgrywane w odmianę 14/1 do 80 punktów, za wyjątkiem meczów między 2 zawodnikami z grupy 3, kiedy to mecz rozgrywany jest do 50 punktów. Dodatkowo organizator ma prawo przerwać mecz po upływie 1,5h, uprzedzając o tym zawodników po upływie 1h, z możliwością nałożenia czasu 30 sekund na uderzenie od tego momentu.
5. Finały kolejek I sezonu wiosna 2018 odbywać się będą w poniedziałki o godzinie 18:30, co 2 tygodnie, zaczynając od 12.02.2018 a kończąc na 18.06.2018 (10 kolejek)'
6. Finały kolejek będą rozgrywane na stołach 3,4,5,6 w KCB
7. Ze wszystkich finałów kolejek będzie sporządzony ranking sezonu.
8. Wpisowe do każdego finału kolejki wynosi 10zł

6. Nagrody

Z zebranej puli nagród (wpisowe z finałów kolejek oraz opłat za protokoły do wykonywania prób) rozdzielone zostają w następujący sposób:

1. Ranking sezonu – nagrody przysługują niezależnie każdej z 3 grup zawodowych, w zależności od pozycji w rankingu sezonu.

Podział procentowy nagród z z zebranej puli:
I grupa – Najwyżej sklasyfikowany zawodnik I grupy w rankingu sezonu 10%, Kolejny zawodnik 5% 
(liczy się 5 najlepszych wyników, a klasyfikowane są jedynie te turnieje w których udział weżmie minimum 2 zawodników z I grupy)
II grupa –  Najwyżej sklasyfikowany zawodnik II grupy w rankingu sezonu 14%, Kolejny zawodnik II grupy 7%,
(liczy się 8 najlepszych wyników)
III grupa – Najwyżej sklasyfikowany zawodnik III grupy w rankingu sezonu 14%, Kolejny zawodnik III grupy 7%, Kolejny zawodnik III grupy 4% 
(liczy się 8 najlepszych wyników)

W przypadku gdy pula w turnieju w sezonie przekroczy 2000zł, następuje zmiana procentowa podziału puli w następujący sposób analogicznie do powyższego:
I grupa - 10%, 5%, 
II grupa - 12%, 6%, 3%
III grupa - 12%, 6%, 4%, 2%, 1%

Za miejsca 1-3 w rankingu sezonu zawodnicy otrzymują eleganckie statuetki oraz tytuły odpowiedniu zwycięzca I sezonu straight pool challenge kielce wiosna 2018 oraz analogicznie II i III miejsce.
Przy wyłanianiu zwyciezcy i kolejnych miejsc brane pod uwagę jest 8 najlepszych wyników oraz znika podział na grupy.


2. Top breaki -  nagrody za najwyższe breaki w sezonie przysługują wedle poniższej rozpiski. Pod uwagę brane są breaki z kwalifikacji oraz breaki z finału kolejki, jednak w przypadku breaków w finale kolejki liczą się breaki wykonane w ramach meczu, a kontynuować po zakończonym meczu można jedynie breaka o wysokości nie mniejszej niż 42pkt dla I grupy, 28pkt dla II grupy, 14pkt dla III grupy.

Podział procentowy nagród z zebranej puli:
Wszyscy zawodnicy – 14% za najwyższego breaka sezonu
II grupa - 8% za najwyższego breaka sezonu zawodników z grupy II
III grupa - 8% za najwyższego breaka sezonu zawodników z grupy III

Aby break danego zawodnika był liczony do klasyfikacji top breaków sezonu, musi on wziąć udział w eliminacjach do minimum 4 kolejek turnieju.

3. Pozostałe 7 % przeznaczene jest na koszty organizacji turnieju.

6. Oprawa 

Z zawodów przeprowadzona będzie systematyczna i skrupulatna relacja na fanpage spc na facebooku, relacja po każdym finale kolejki na portalu bilard kielce, a dodatkowo każdy finał kolejki będzie transmitowany na żywo w internecie ze stołu nr3 za pośrednictwem transmisji live na fb.

7. Ogólne

1. Organizatorami turnieju są: Mateusz Stefańczyk 508-129-688 oraz Jan Niewęgłowski 664-089-666
2. Wsparcie zapewniają TVSPORTS.pl oraz Kielceckie Centrum Bilardowe udostępniając salę gier, zaplecze techniczne oraz pokrycie kosztów pucharów dla najlepszej trójki sezonu.
3. W przypadku nieuregulowanych kwestii decyzję podejmuje organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany i uzupełnienia zapisów regulaminu w trakcie sezonu, służące rozjaśnieniu zasad turnieju.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności do formuły opisanej w powyższym regulaminie i nadawanych tytułów.
6. Wszelkie kwestie nieuregulowane w powyższym regulaminie oraz kwiestie sporne w ramach urnieju rozwiązuje organizator w porozumieniu z zawodnikami, dążąc do najbardziej sprawidlich rozwiązań dla zawodników.
7. Każdy zawodnik przystępując do turnieju, wraz z zakupieniem protokołu, automatycznie akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.